Google+
Promocje

Kontakt:

Tel.: (14) 645 77 33
Tel. kom.: 798 645 645
biuro@projektygotoweonline.pl

REGULAMIN 2

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

prowadzonym przez Projekty Skrabacz Sp. z o. o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno

NIP 9930654321 REGON 123091906, KRS: 0000505587

 

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.projektygotoweonline.pl, prowadzony przez  Projekty Skrabacz Sp. z o. o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno, za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektonicznych, będących w ofercie Sprzedającego.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.projektygotoweonline.pl towarów jest ceną  brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według odrębnego cennika dostaw. 

3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.projektygotoweonline.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i potwierdzone. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający ma obowiązek uzyskać od Kupującego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczająca poza uzgodnioną cenę zamówionego towaru. 

5. Sprzedający oświadcza, że przysługują mu do towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.projektygotoweonline.pl autorskie prawa majątkowe, uprawniające do rozporządzania tymi towarami na rzecz osób trzecich.

6. Na wniosek Kupującego Sprzedający nieodpłatnie wydaje pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że mogą być one wykonane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu towaru.

7. Do zamówionego towaru Sprzedający na wniosek Kupującego złożony w chwili składania zamówienia dołącza kosztorys, podlegający osobnej opłacie. Wysokość opłaty określa cennik dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.projektygotoweonline.pl.

8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego www.projektygotoweonline.pl, okrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku     niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu internetowego  następujących przeglądarkach: ……………………………… z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej ………………. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: ……………………………może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego.

11. Korzystanie przez Kupującego z możliwości złożenia zamówienia lub zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną lub za pośrednictwem faksu jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.

 

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.projektygotoweonline.pl, można dokonywać poprzez: stronę internetową sklepu www.projektygotoweonline.pl, przez całą dobę - poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@projektygotoweonline.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 798 645 645 lub +48 14 645 77 33 w godzinach …………………………….., faksem pod numerem: +48 14 645 77 33 wew. 22, lub osobiście w siedzibie Sprzedającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towar za pośrednictwem strony internetowej sklepu należy wybrać towar dostępny w sklepie internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem danych osobowych Kupującego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego oraz miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w sklepie.

3. Podczas dokonywania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać także dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawo lub odbicie lustrzane).

5. Po złożeniu zamówienia, w  terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia, Kupujący otrzyma drogą mailową potwierdzenie zamówienia, potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym  w szczególności łączną cenę towaru przy uwzględnieniu kosztów dostawy oraz należnych podatków oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu wpłaty od Kupującego, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą. W przypadku złożenia zamówienia płatnego za pobraniem, płatnego gotówką przy odbiorze osobistym umowę uważa się za zawartą po przesłaniu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy będą realizowane pierwszego dnia roboczego po tych dniach.

6. Kupujący może anulować zamówienie przed otrzymaniem potwierdzenia, o których mowa w ust. 5. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. Możliwość anulowania zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Sprzedający w  związku z realizacją zamówienia wystawia fakturę. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail poczty elektronicznej podany przez Kupującego, w terminie do 7 dni od daty wydania Kupującemu towaru. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę w formie papierowej, zaznacza powyższe w trakcie składania zamówienia. Kupujący może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres Sprzedającego Ilkowice, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@projektygotoweonline.pl.

 

III. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie www.projektygotoweonline.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 1. Wpłata na konto bankowe
 2. Pobranie

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów wraz z należytymi podatkami, powiększoną o koszty transportu w terminie ………….. dni, od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia, o której mowa w punkcie II ust. 5  niniejszego Regulaminu.

 

IV. DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Przy zamówieniu Kupującego płatnego za pobraniem, Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie ……………. od potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie II ust. 5 niniejszego Regulaminu.

3. Przy zamówieniu Kupującego płatnego przelewem Sprzedający przystępuje do kompletowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie ……………. od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

4. O czasie dostawy towarów Kupujący informowany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.

5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi bądź pocztowymi na wskazany przez Kupującego adres. Dostawa towaru zrealizowana zostanie nie później niż w terminie ……… dni od dnia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego.

6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszty dostawy i ewentualne koszty dodatkowe, niewykraczające ponad te, którymi Kupujący może być obciążony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia.

7. Po otrzymaniu towaru Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania stanu przesyłki oraz stanu towaru, a także dokonania jego oceny pod względem zgodności z zamówieniem, w szczególności uszkodzeń, ilości, wagi, koloru, rodzaju. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

 

V. RĘKOJMIA

1. Sprzedający za wady fizyczne lub prawne towarów (rękojmia) ponosi odpowiedzialność  w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową, zobowiązany jest zgłosić powyższe Sprzedającemu.

3. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru klient przesyła na adres e-mail Sprzedającego biuro@projektygotoweonline.pl lub zgłasza telefonicznie pod numerem +48 798 645 645 lub +48 14 645 77 33 w godzinach ………………………………..,  niezwłocznie po ujawnieniu wady towaru. Nie dotyczy to towarów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego mailowo pod adresem biuro@projektygotoweonline.pl, opisując problem oraz dołączając zdjęcia. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełniony wzór formularza reklamacji dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.

 

VII. WYMIANA

1. W przypadku towaru wolnego od wad, Kupujący, ma prawo do jednorazowej wymiany zakupionego towaru na inny z oferty Sprzedającego. O skorzystaniu z prawa wymiany Kupujący informuje Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@projektygotoweonline.pl lub zgłasza telefonicznie pod numerem +48 798 645 645 lub +48 14 645 77 33 w godzinach ……………………………….., nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.  Przed odesłaniem towaru Kupujący uzgodni ze Sprzedającym zasady wymiany.

2. Wymianie może podlegać tylko towar kompletny, bez widocznych uszkodzeń, zwrócony w stanie nienaruszonym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.

3. Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który następuje wymiana ponosi Kupujący. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy.  Jeżeli wystąpi różnica w cenie wymienionych projektów, Kupujący i Sprzedający są zobowiązani pokryć różnicę.

4. Przepisy niniejszego rozdziału nie uchybiają uprawnieniom Kupującego wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub oprawne towaru lub związanych z odstąpieniem przez Kupującego od umowy.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach - w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części
 4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony - w którym Kupujący będący konsumentem w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem winien poinformować Sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.projektygotoweonline.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający zwraca Kupującemu będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedający  nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego będącego konsumentem,  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Realizując prawo odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest przesłać lub przekazać towar na adres Sprzedającego Ilkowice, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o konieczności poniesienia tych kosztów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około …………….. złotych. W przypadku gdy zakupiona rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a została dostarczona do miejsca zamieszkania Kupującego, będącego konsumentem w chwili zawarcia umowy, odbiór rzeczy nastąpi na koszt Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Kupujący będący konsumentem nie ponosi kosztów:

 1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: Sprzedający nie poinformował Kupującego będącego Konsumentem o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Kupujący będący konsumentem nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Kupujący będący konsumentem nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, lub jeżeli Kupujący będący konsumentem nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub jeżeli Sprzedający nie dostarczył Kupującemu będącego konsumentem potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienia w sklepie internetowym www.projektygotoweonline.pl, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie składania zamówienia. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

2. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

 1. skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres,
 2. ewentualnego dochodzenia roszczeń.

3. Po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego w celu:

 1. marketingu i reklamy działalności Sprzedającego,
 2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności poprzez jej przesyłanie przez Sprzedającego na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

4. Dla potrzeb realizacji zamówienia oraz dostawy towaru, Sprzedający zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej Kupującego.

5. Dla potrzeb marketingu i reklamy działalności Sprzedającego oraz otrzymywania informacji handlowej Sprzedający zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.

6. Podanie danych, o których mowa w ust. 4-5, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 3.

7. Sprzedający informuje, że podczas korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego dane dotyczące Kupującego zbierane są również automatycznie, przez pliki cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w sklepie internetowym, dostępne są ……………………………………..

8. Sprzedający ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupującego  właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania strony internetowej na której działa sklep internetowy Sprzedającego, a także dostawcom towarów oraz instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

10. Kupujący ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania i poprawiania,
 2. Żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych,
 3. Żądania usunięcia jego danych osobowych.
 4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3

11. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. 10, Kupujący zawiadamia o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@projektygotoweonline.pl, telefonicznie pod numerem +48 798 645 645 lub +48 14 645 77 33 w godzinach …………………………….., lub pisemnie na adres Sprzedającego Ilkowice, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno.

12. Umieszczane oraz korzystanie przez Kupującego danych osobowych innych osób możliwe jest wyłącznie za ich zgodą, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

13. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przekazu informacji oraz i ochrony danych osobowych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Sprzedający stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 20 września 2007 roku z późn. zm.)

4. Kwestie sporne, mogą być rozwiązywane na drodze postępowania mediacyjnego lub przy pomocy sądu polubownego. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w tym trybie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

8. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

 1. zmian organizacyjnych lub prawnych u Sprzedającego,
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszego Regulaminu,
 3. zmiany funkcjonalności sklepu internetowego, jedynie w przypadku, gdy zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do tej funkcjonalności,

- z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.

9. Sprzedający powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Kupujący będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie dokona jego wypowiedzenia w terminie .... dni od dnia powiadomienia o zmianie.

10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sprzedającego oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu drogą elektroniczną na każde jego żądanie bez żadnych opłat.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

12. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Projekty Skrabacz Sp. z o. o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 42, 33-131 Żabno drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego określa „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.projektygotoweonline.pl.

13. Pełna akceptacja niniejszego Regulaminu następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez złożeniem zamówienia przez Kupującego. Odmowa zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

 

Wyszukiwarka prosta
Wyszukiwanie zaawansowane
Pomoc przy kredycie